Poster Sunumları

Sunum no Poster Bildiri Başlığı Sunucu
P-001 Aprotininli ve Aprotininsiz Serum ve Plazma Örneklerinde İrisin Seviyesinin Belirlenmesi Elif Şahin
P-002 Prokalsitoninin ölçüm belirsizliğinin hesaplanması Havva Yasemin Çinpolat
P-003 Klinik Laboratuvarda Altı Sigma Prosedürü İle Preanalitik ve Postanalitik Evrelerin Değerlendirilmesi Hilmi Furkan Arslan
P-004 Hemogram Parametrelerinin SYSMEX XN9000 Cihazı ile MİNDRAY BC- 6800 PLUS Cihazının Karşılaştırılması Büşra Üresin
P-005 Immunokimya parametrelerinin ölçüm belirsizliğinin hesaplanması Yunus Emre Haskılıç
P-006 İdrar protein testinin ölçüm belirsizliğinin değerlendirilmesi Yasemin Erdogan Doventas
P-007 Cobas t 511 ve STA Compact Cihazlarında Koagülasyon Testleri Karşılaştırılması Sevim Eşmedere Eren
P-008 Demir Eksikliği Anemisi ile Beta Talasemi Taşıyıcılığı Ayrımında Kullanılan İndekslerin Performanslarının Değerlendirilmesi Tevfi̇k Balcı
P-009 Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı Yaz Stajı Öğrenme Düzeyi Değerlendirmesi: Bir Afiliye Hastane Örneği Fatıma Betül Tuncer
P-010 Türk Biyokimya Derneği Vücut Sıvıları Analizi Çalışma Grubu Aylin Sepici Dinçel
P-011 De Novo Lipogenezde Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör ile Asetil CoA Karboksilaz Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Neslihan Sağlam
P-012 Libya Popülasyonunda Tiroid Hormonları ile Karaciğer Fonksiyon Testleri Arasındaki İlişki Özlem Dalmızrak
P-013 Levotiroksin Tedavisi Alan Hipotiroidi Hastalarında Tiroid Fonksiyon Test Sonuçlarının Karaciğer Fonksiyon Testlerine Etkisi Emel Çolak Samsum
P-014 İnsülin Direncinin Takibinde Serum Lipaz/ Amilaz Aktivite Oranı Emine Feyza Yurt
P-015 COVID-19 ve Laboratuvar: Üçüncü Basamak Üniversite Hastanesi Merkez Laboratuvarı Deneyimi Burak Arslan
P-016 Covid-19 hastalığında öne çıkan biyokimya parametreleri ve D vitamini düzeylerinin değerlendirilmesi Muhammed Emin Düz
P-017 Yaygın Anksiyete Bozukluğundaki Lenfosit İlişkili Oranların İncelenmesi Mehmet Hamdi Örüm
P-018 İL 6 düzeyleri ile COVİD 19 klinik seyri ilişkisi Güzin Aykal
P-019 Yeni 6-Ariliden-6,7-dihidro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioksol-5-onların Anti-enflamatuvar Etkileri Gülşen Akalın Çiftçi
P-020 Sıçanlarda 2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-P-Dioksin İle İndüklenen Testiküler Doku Üzerine Kapsaisinin Terapötik Etkisi Huseyi̇n KARCİ
P-021 Potansiyel katepsin D ve L inhibitörü yeni şalkon türevleri Halide Edip Temel
P-022 Yoğun bakım ünitesinde edinilmiş güçsüzlük tablosu gelişen hastalarda mitokondriyal kompleks aktivitelerinin spektrofotometrik tayini Merve Yılmaz
P-023 Nöral Tüp Defekti Riskinin Hesaplanması - Vaka Tuba Özgün
P-024 Oral glukoz tolerans testi esnasında serum ghrelin, obestatin ve copeptin düzeyleri Büşra Akşit Koldaş
P-025 İdrar proteini analizinde semikantitatif ve kantitatif değerlendirme Zeynep Deniz
P-026 Serum Serotonin Ölçümü İçin Yeni Tandem Kütle Spektrometrisi Aplikasyonu Abdullah Si̇vri̇kaya
P-027 Sıvı Kromatografisi-Tandem Ms Metodu İle Granülositlerde Lökosit Sistin Ölçümünün Geliştirilmesi Ayten Malikova
P-028 Multipl Sklerozlu Hastalarda Yüksek Serum ADMA Seviyeleri Sedat Abusoglu
P-029 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı Serum Immunofiksasyon Elektroforezi ve Protein Elektroforezi Verilerinin Değerlendirilmesi Yeşi̇m Ci̇vi̇l
P-030 Direkt Bilirubinden Kanser Tanısına Giden Yol: Bir Reflektif Test Örneği Gulce Koca
P-031 Serumda Üreaz ile kinetik üre ölçüm yöntemi üzerinde Glifosatın interferans etkisinin araştırılması Kezban Kartlaşmi̇ş
P-032 Kinin Molekülünün Glukoz Ölçümünde Kullanılan Glukoz Oksidaz/Peroksidaz Sistemine Etkisi Ümmühan Fulden Bozkaya
P-033 COVID-19'un seyrinin demans hastalarının serum biyokimya ve hemogram değerleri açısından incelenmesi Duygu Aydemir
P-034 Numune Transfer Sürecinde Pnömatik Sistem ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Entegrasyonu Damla Kayalp
P-035 Kan Gazı Analizi ile Otoanalizör Sodyum, Potasyum Sonuçlarının Karşılaştırılması Kamile Yücel
P-036 Boraks'ın kolorektal kanser hücre hattı (DLD-1) üzerine etkisinin belirlenmesi ve 5-Fluorouracil ile sinerjistik etkilerinin araştırılması Ömer Faruk Ki̇rlangi̇ç
P-037 Rektal kanserde neoadjuvan tedavi etkinliğini öngörebilecek potansiyel tümör belirteçlerinin değerlendirilmesi Fatma Demet Arslan
P-038 Metiltiyazol Türevlerinin Antikanser ve Antienflamatuvar Aktivitelerinin A549 Hücre Dizilerinde Değerlendirilmesi Dilek Erdas
P-039 Prostat kanser hücrelerinin belirlenmesi için aptamer temelli biyosensör geliştirilmesi Zihni Onur Uygun
P-040 Mide Kanserli Hastalarda Triptofan Ve Metabolitlerinin Serum Düzeylerinin İncelenmesi Mehmet Tolgahan Hakan
P-041 Sistemik İmmun-İnflamasyon İndeksi; Akciğer Kanserinde Biyobelirteç Olabilir mi? Aliye Çelikkol
P-042 Pediyatrik İnme Hastalarında Homosistein, Vitamin B12, Folik Asit ve Koagülasyon Parametrelerinin Karşılaştırılması Nesli̇han Ci̇han
P-043 Yüksek Kolesterol Diyetiyle Beslenen Sıçanlarda Silibinin Hiperlipidemi Üzerine Etkisi Didem Duman
P-044 Hormon replasman tedavisi alan hipotiroidi hastalarında lipid profili ve T3 / T4 oranının TSH gruplarına göre değerlendirilmesi Fatih Serin
P-045 Meme Kanserinde PIK3CA Gen Polimorfizmi ve PI3K Serum Düzeyinin Analizi Eli̇f Ulu
P-046 Geç-Yaş Alzheimer Hastalığı Tanısı Almış Türk Hastalarda APOE Genotiplemesi İlknur Bozkurt
P-047 Kozan'da evlilik öncesi taranan çiftlerde beta talasemi mutasyonlarının belirlenmesi Mehmet Akif Çürük
P-048 Menenjitli Hastalarda Oksidatif ve Nitrozatif Stres Emine Siber Namıduru
P-049 Karaciğer İskemi-Reperfüzyon ile İndüklenmiş Oksidatif Stres Hasarının Böbrek ve Kalp Üzerine Etkisi: Isgın (Rheum ribes L.)’nın Koruyucu Rolü Mehmet Özyurt
P-050 Romatoid Artrit Hastalarında Lipit Peroksidasyon Düzeylerinin Klinik Bulgular İle İlişkisinin Prospektif Olarak İncelenmesi Yağmur Yavaş
P-051 PCR (+) hospitalize Covid-19 olgularında laboratuvar testlerinin yaşa ve cinsiyete göre değerlendirilmesi Eli̇fe Özkan
P-052 Kırmız İdrar, Kahverengi Serum Ve Plazma Örnekleri:Bir Leptıspirosis Vakası Abdullah Üner
P-053 Hemolitik Üremik Sendromlu çocuk vakasında biyokimyasal ve hematolojik bulgular Settar Kosova
P-055 Demir(III)'e duyarlı, floresan ürolitin türevlerinin nörodejeneratif hastalıklarda canlı hücrelerin görüntülenmesi amacıyla kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi Kerem Teralı
P-056 Hastane verilerinden seruloplazmin, A1AT, transferrin ve SFTR testlerinin pediatrik yaş grubu referans aralıklarının hesaplanması Fatma Hande Karrpuzoglu
P-057 Ketiyapin düzeylerinin tayini için hızlı, güvenilir, sağlam bir tandem kütle spektrometrik ölçüm yöntemi geliştirilmesi F Hümeyra Yerlikaya Aydemir
P-058 Enalaprilin Tandem Kütle Spektrometresi ile Hızlı Tespiti Gülsüm Abuşoğlu
P-059 Favipiravir'in doğru kantitasyonu: COVID-19 tedavisi için potansiyel bir seçenek Ali Unlu
P-060 Bisoprolol düzeylerinin tayini için hızlı, güvenilir, sağlam bir tandem kütle spektrometrik ölçüm yöntemi geliştirilmesi Menekse Kuzu
P-061 Serum Alkol Konsantrasyonu Ölçümü İçin Enzimatik Etanol Test Kiti Verifikasyonu Alpaslan Öztürk
P-062 Serum sertralinin kütle spektrometrik aplikasyonu Ramazan Kocabaş
P-063 Doğrulama amacıyla gönderilen idrar örneklerinde istek paneli dışında madde taraması Mukaddes Gürler
P-064 Gıdalarla metanol maruziyeti Tahmina Najafova
P-065 Oksidatif ve Nitrozatif Stresin Nefrotoksisitedeki Rolü Nurcan Evliyaoğlu
P-066 İnsan plazmasında siyanür tespitinin ninhidrin yöntemiyle doğruluğunun ve güvenilirliğinin artırılması Esin Öz
P-067 Fekal Kalprotektin Tayini İçin Biyosensör Sistemi Geliştirilmesi Çiğdem Gözde Aslan
P-068 Parkinson Hastalığı: SUMO Gen Varyantları Etiyopatojenezde Rol Oynuyor Mu? Arzu Ergen
P-069 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Total ve Fosfo-Tau Protein Düzeylerinin Değerlendirilmesi Hati̇ce Saraçoğlu
P-070 Tükürük Kortizol Ölçümünde İmmunoassay ve Sivi Kromatografi-Tandem Kütle Spektrometri Metotlarinin Karşilaştirilmasi Hüsniye Şahin
P-071 Serum biyokimya parametrelerinin ALS hastalığında potansiyel biyobelirteç olarak incelenmesi Duygu Aydemir
P-072 Cglutamicum’un 3-deoksi-D-arabino-heptulosonat-7-fosfat-sentazının regülasyona duyarsız hale getirilmesi Rabia Cankul
P-073 Gereksiz Test İsteminde Hastane Klinikleri ve Aile Hekimliği Test İstemlerinin Karşılaştırılması; Tümör Belirteçleri için Tarama Testi isteminin Mali Yükü Durmuş Ayan
P-074 Yeni bir üre biyosensörü için optimum tampon derişiminin belirlenmesi Erkan Oğuz
P-075 Kritik değerlerin tekrar çalışılması gerekli midir? Ayşenur Macun Ayan
P-076 COVİD-19 Pandemisinin Laboratuvar Test Sayılarına Etkisi: Halk Sağlığı Laboratuvarı Deneyimi Fazıla Atakan Erkal
P-077 Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Hastalarında Serum Albümin ve Magnezyum Düzeyleri Arasındaki İlişki Ertuğ Aşut
P-078 Ankara Şehir Hastanesi Pnömatik Tüp Transport Sisteminin Rutin Biyokimya, Hematoloji ve Koagülasyon Testleri Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi Emine Feyza Yurt
P-079 Phaseolus vulgaris L.’de polen canlılığı ve polen çekirdeğinin belirlenmesinde kolorimetrik testin değerlendirilmesi Aslı Küçükrecep
P-080 Migrenli hastalarda Kopeptin düzeyleri Pelin Kulan
P-081 Gençlerde D Vitamin Çalışması Serdar Türkmen
P-082 TBD Akademi’nin Çevrimiçi Eğitim Kursu: Ders Tasarımından Ölçme & Değerlendirmeye Uzaktan Eğitim Funda Ifakat Tengi̇z